side

فنون ارتباط پایدار

تعداد جلسات :
ساعات هر جلسه :
روزهای برگزاری :
مدت دوره :
توضیحات :

از ابتدایی ترین تماسها بین جنین و مادر تا واپسین تجربه های زندگی؛ دنیای ما انسانها؛ دنیای ارتباطات است. ما در روابط رشد میکنیم؛ می آموزیم؛ و مقدمات شکست ها؛ موفقیت های خود را رقم میزنیم.

اگر چه هر رابطه ای اصول و قوانین و شرایط خاص خودش را دارد؛ اما در همین روابط یک نقطه ی آسیب زای مشترک نیز وجود دارد و آن، جایی است که بین طرفین رابطه بازی ای "برنده – برنده" انجام نشده است. فنون ارتباط پایدار؛ مجموعه مهارت هایی است که با استفاده از آن می توان درهر رابطه ای ) رابطه با یار عاطفی؛ خانواده؛ دوستان؛ محیط کار؛ اجتماع؛ محیط زیست؛ و از همه مهم تر، در رابطه با خود فرد ( موفقیت را بصورت برنده – برنده تجربه کرد.

عدم توانایی در شناخت یا تمایز بین افکار و احاساسات باعث خواهد شد ما هر جا گه لازم است بر اساس منطق مسائل را بررسی و تصمیم گیری کنیم؛ احساساتمان را دخالت دهیم و هر جا لازم است احساسات خود را ملاک و معیار تصمیمات خود کنیم، منطقمان را بکار گیریم و بر این اساس با تصمیمات غیر سازنده منجر به آسیب زدن به خود یا دیگران و مانع تجربه ای برد – برد شویم. همچنین عدم شناخت از ماهیت هر حس باعث خواهد شد ما نتوانیم کنترل و هدایت آنرا به نفع خود بکارگیریم. بعنوان مثال فرض کنید شما جنس تشنگی را نشناسید؛ چطور می توانید کاری کنید که عطش شما برطرف شود در خصوص احساسات ناخوشایند نیز چنین است، عدم شناخت احساسات باعث خواهد شد ما در برطرف کردن احساسات ناخوشایند ناتوان باشیم واین ناتوانی باعث تداوم حال بد ما در بلند مدت و آسیب به خود خواهد بود.

از سوی دیگر، هر هدف خارجی ارضا کننده حسی درونی است که اگر ما اجزا، مکانیسم تاثیرگذاری آنرا نشناسیم به خیل افراد موفقی خواهیم پیوست که علی رغم موفقیت های بیرونی، رضایت درونی را کمتر تجربه خواهند کرد.

آنچه که خواهیم آموخت :

- شناخت افکار و احساسات و لزوم تمایز بین این دو

- شناخت عادات و روشهای ناخودآگاه

- تاثیرات متقابل افکار، احساس، عادات و روش ها بر نتایج زندگی

- شناخت توانایی ها و استعداد های درونی؛ توسعه و بکارگیری آنها

- چگونگی برقرار کردن ارتباط موثر با خو و دیگران

- راه های رسیدن به موفقیت بیرونی

- راه های رسیدن به رضایت درونی

مزیت های کارگاه فنون ارتباط پایدار :

- برگزاری کارگاه های کم جمعیت وامکان کوچینگ بصورت فردی

- شبیه سازی موقعیت های واقعی از طریق بازی های مختلف ( یک وورک شاپ واقعی (

- یادگیری از طریق خلق تجربه های شخصی

- پشتیبانی بلند مدت جهت تبدیل تکنیک های نظری به مهارت های عملی

- درنظر گرفتن تمام جنبه های زندگی ) شخصی؛ عاطفی؛خانوادگی؛ مالی؛ اجتماعی ( هنگام مواجهه با یک مسئله

- درونی سازی تکنیک ها بگونه ای که نیاز به مربی به مرور زمان کمرنگ و کمرنگ تر خواهد شد.

- دارا بودن مبنای علمی تکنیک های ارائه شده

- افزایش میزان سلامت اجتماعی شرکت کنندگان با استناد به آزمون های علمی


side