side

تحلیل و درک فیلم

تعداد جلسات : ۱۲ جلسه
ساعات هر جلسه : ۴ ساعت
روزهای برگزاری : یک روز در هفته - سه شنبه
مدت دوره : سه ماه
توضیحات :

دوره سی و یکم:
زمستان ٩۶ - بهار ٩٧
جلوه های جنون در سینما - ١: جهان آثار

بسیاری آثار سینمایی و البته پیش از آنها، آثار ادبی، دنیای غریب و نامعمولی خلق می کنند که نسبتی با واقعیات و عادت های زندگی آدمی ندارد. گاه هولناک است، گاه خنده آور و گاه ترکیبی از این دو. در این دوره، به آثار فیلمسازانی می پردازیم که با بازیگوشی در این زمینه، مشهور شده اند. بدیهی است میان این دوره و مباحث دوره قبل با عنوان «فانتزی در سینما»، پیوندهایی وجود دارد؛ اما به هیچ وجه این گونه نیست که آن دوره، پیش نیازِ این یکی باشد.
اساتید
Responsive imageside