side

تحلیل و درک فیلم

تعداد جلسات : ۱۲ جلسه
ساعات هر جلسه : ۴ ساعت
روزهای برگزاری : یک روز در هفته - سه شنبه
مدت دوره : سه ماه
توضیحات :

موضوع این دوره: احساس های مخاطب در طول تماشای فیلم

فیلم می بینیم تا احساس مشخصی در ما پدید آید. توقع داریم تماشای یک ملودرام عاشقانه، ما را از عواطف سرشار کند و در طول نمایش فیلمی با ساختار معمایی، دچار کنجکاوی و درگیری ذهنی شویم. برخی ژانرها بر اساس احساس اصلی مخاطب طی تماشای فیلم های آن ژانر نامگذاری شده اند؛ مانند سینمای وحشت و تریلر. اما با وجود این اهمیت، میزان توجه به احساس مخاطب به ویژه در نقد و ارزیابی فیلم ها بسیار کمتر از آن است که باید باشد.
این دوره به عناصری می پردازد که در فیلمنامه و کارگردانی فیلم ها، به قصد ایجاد احساس های معینی در تماشاگر به کار می رود. احساس های خاصی وجود دارد که در دقایقی از تماشای فیلم در ما در جایگاه بیننده پدید می آید ولی به ندرت بر آنها مکث می کنیم. از غافلگیری تا شوک، از بهت تا ناباوری، از چندش تا انزجار، این دوره نوع ایجاد این تاثیرهای حسی در سینما را ردیابی می کند و در هر جلسه، نمایش و تحلیل فیلم کمتر دیده شده ای را به منزلهٔ یک کشف خاص، مبنا قرار می دهد.اساتید
Responsive imageside