side

تحلیل و درک فیلم

تعداد جلسات : ۱۲ جلسه
ساعات هر جلسه : ۴ ساعت
روزهای برگزاری : یک روز در هفته - سه شنبه
مدت دوره : سه ماه
توضیحات :

دوره سی و دوم
موضوع: شخصیت های غیرعادی در فیلم ها

شاید برداشت عمومی از شخصیت های نامتعادل در سینما، کسانی چون فارست گامپ فیلم «فارست گامپ» یا مجید ظروفچی فیلم «سوته دلان» باشد. اما دامنه و تنوع این شخصیت ها بسی گسترده تر است: از مبتلایان به انواع عارضه های عصبی و روانی تا آدم های ظاهراً خارج از قواعد اجتماعی اما نمایندۀ حرف و حس و تفکری که درست تر از بقیه است؛ البته اگر بتوانیم دنیای درونی شان را خوب بشناسیم. این دوره بر تمام طیف های ممکن این کاراکترهای سینمایی متمرکز می شود. از کسانی که واقعی بوده اند تا آنها که فیلم و ساختار و روایت آن را به هویت خود درمی آورند و فیلم هم مثل شخصیت محوری اش، غیرمتعارف می شود تا... کسانی که در سکانس یا بخشی از فیلم حضور می یابند اما خود و دیوانگی شان در ذهن تماشاگر نقش می بندد.
اساتید
Responsive imageside